Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

 • 1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Bootkopen.nl. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Diensten tussen Bootkopen.nl en Opdrachtgever.
 • 1.2. Bootkopen.nl heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bootkopen.nl zal de wijzigingen in de Voorwaarden en de ingangsdatum van de wijziging via de website of op een andere manier bekendmaken aan Opdrachtgever . De wijzigingen in de Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Diensten en/of herplaatsingen. Met het bestellen van nieuwe Diensten en/of herplaatsingen wordt de Opdrachtgever geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard.
 • 1.3. Van de Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen worden pas geacht te zijn aanvaard indien Bootkopen.nl deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • 1.4. Bootkopen.nl wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • 1.5. In deze Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover deze Voorwaarden geschreven met hoofdletter) de volgende betekenis:
  • a. Aanbieding: voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een bepaald tarief zoals aangegeven op https://www.Bootkopen.nl.
  • b. Diensten: het door Bootkopen.nl op https://www.Bootkopen.nl aangeboden platform waarop Opdrachtgever links en advertenties kan bestellen en plaatsen.
  • c. Bootkopen.nl is onderdeel van JM Enterprises, gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65859308.
  • d. Offerte: persoonlijk voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een in de Offerte bepaald tarief.
  • e. Opdrachtgever: de consument en/of rechtspersoon die Diensten afneemt bij Bootkopen.nl.
  • f.  Overeenkomst : de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bootkopen.nl waaronder de Diensten worden verleend en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Offerte, Aanbieding en de Voorwaarden.
  • g. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2. Aanbod en totstandkoming

 • 2.1. Diensten van Bootkopen.nl worden aangeboden als Aanbieding op de website/platform https://www.Bootkopen.nl, per e-mail en/of advertenties.
 • 2.2. Uitingen van Bootkopen.nl als genoemd in artikel 2.1 met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 • 2.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan Bootkopen.nl een schriftelijke Offerte verstrekken tot levering van Diensten.
 • 2.4. De Offerte is geldig voor de termijn die in de Offerte is opgenomen. Indien in de Offerte geen termijn is opgenomen, zal de Offerte 14 (veertien) dagen geldig zijn.
 • 2.5. Overeenkomsten met betrekking tot diensten komen tot stand door:
  • a. Betaling door Opdrachtgever van, door Bootkopen.nl, aangeboden Diensten als genoemd in artikel 2.1.
  • b. Schriftelijke acceptatie van een, door Bootkopen.nl, schriftelijk uitgebrachte Offerte als genoemd in artikel 2.3.

3. Voorschriften aanlevering en verplichtingen Opdrachtgever

 • 3.1. Opdrachtgever zal alleen links plaatsen in overeenstemming met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en de Voorwaarden.
 • 3.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om links te plaatsen naar websites die (mogelijk):
  • a. schadelijke software of virussen bevatten;
  • b. illegale muziek en/of films, of andere illegale inhoud bevatten of weergeven;
  • c. drugsgerelateerd zijn;
  • d. alcohol gerelateerd zijn;
  • e. Erotiek/Seks gerelateerd zijn;
  • f. onrechtmatige uitlatingen bevatten, die kwetsend, aanstootgevend of discriminerend kunnen zijn. Tevens zijn politieke en racistische links niet toegestaan;
  • g. op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden, onrechtmatig een merknaam te gebruiken/misbruiken; en/of
  • h. een negatief effect kunnen hebben op derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend, links naar negatieve reviews, nieuwsberichten etc.
  • i. Onder gerelateerd wordt verstaan, maar niet uitsluitend, verkoop, stimulering, productie.
 • 3.3. Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, Offerte, Aanbieding en Voorwaarden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.

4. Afwijzing/ opschorting/ verwijdering

 • 4.1. Bootkopen.nl is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren, op te schorten of geleverde Diensten te verwijderen in geval van niet naleven van deze Voorwaarden, technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard of strekking alsmede van principiële aard dan wel andere zwaarwegende redenen ter interpretatie van Bootkopen.nl.
 • 4.2. Verwijdering en opschorting, als genoemd in artikel 4.1, van de geleverde Diensten laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten te betalen onverlet.
 • 4.3. Bootkopen.nl is gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze, de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Overeenkomst volledig te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden in geval Opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden vermelde voorwaarden.

5. Garantie/ vrijwaring

 • 5.1. Opdrachtgever garandeert dat de bij Bootkopen.nl geplaatste links, alsmede de inhoud van de websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst, Aanbieding en Voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt. Bootkopen.nl heeft het recht om de Diensten die niet aan voorgenoemde voorwaarden voldoen te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens Bootkopen.nl gehouden om de links te betalen.
 • 5.2. Opdrachtgever garandeert dat de geplaatste link(s) geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma-’s bevat(ten) of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever, die de werking van de door Bootkopen.nl aangeboden Diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
 • 5.3. Opdrachtgever garandeert dat websites, waar de geplaatste links naar verwijzen, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van cookies.
 • 5.4. Opdrachtgever vrijwaart Bootkopen.nl voor alle schade en/of claims van Bootkopen.nl en derden verband houdende met of voorvloeiende uit:
  • a. gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever;
  • b. handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
 • 5.5.  Opdrachtgever stelt Bootkopen.nl in artikel 5.4 genoemde gevallen schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders en derden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens op verzoek van gedupeerde aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter beoordeling van Bootkopen.nl.
 • 5.6. Bootkopen.nl levert geen enkele garantie op haar Diensten. De Diensten worden verleend ‘’zoals ze zijn’’.
 • 5.7. Bootkopen.nl levert geen enkele garantie op het effect van de Diensten. Eventuele SEO App\Model\Metrics zijn slechts indicatoren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6. Levering/ uitvoering Diensten

 • 6.1. Bij bestelling van de Diensten krijgt Opdrachtgever direct de mogelijkheid om de wijze waarop zij van de Diensten gebruik wil maken in te vullen. Opdrachtgever bepaalt o.a. zelf of en wanneer links geplaatst worden, welke links geplaatst worden en voor hoelang.
 • 6.2. De bestelling is voltooid na betaling door Opdrachtgever. Bij voltooiing van de bestelling worden de Diensten binnen de volgende termijnen geleverd:
  • a. Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat het factuurbedrag is ontvangen door Bootkopen.nl.
  • b. Zo spoedig mogelijk, indien links geautomatiseerd geplaatst kunnen worden.
 • 6.3. De invoer/aanlevering van de gewenste link bij bestelling door Opdrachtgever is definitief en permanent zodra de bestelling geplaatst is. Opdrachtgever kan verzoeken om een aanpassing van ankertekst(en)/ url(s) en ander opgegeven zaken ná de bestelling maar deze aanpassingen kunnen niet altijd doorgevoerd worden en kunnen in bepaalde gevallen kosten met zich meebrengen. Indien dit het geval is zal er overleg plaats vinden voor akkoord voor eventuele extra kosten.
 • 6.4. Links worden veelal door derden geplaatst. Het doorvoeren van een gewenste aanpassing is daarom niet altijd mogelijk. Bootkopen.nl kan de verzochte aanpassing afwijzen.
 • 6.5. Bootkopen.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, Offerte, Aanbieding of Voorwaarden. Bootkopen.nl is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 • 6.6 Bootkopen.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de één of meerdere links worden afgewezen door de leverancier van Bootkopen.nl.

7. Tarieven en Betaling

 • 7.1. Vermelde tarieven hebben een indicatief karakter. Met uitzondering van tarieven genoemd:
  • a. In Offertes; en
  • b. Aanbiedingen en tarieven op Bootkopen.nl.
 • 7.2. Bootkopen.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.
 • 7.3. Opdrachtgever zal voor de door Bootkopen.nl geleverde Diensten de van toepassing zijnde vermelde tarieven betalen, op de aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 7.4. Betaling geschiedt door middel van het online betaalsysteem Mollie of door middel van bankoverschrijving.
 • 7.5. Indien betalingen door middel van bankoverschrijving niet binnen een periode van 30 dagen op de door Bootkopen.nl vermelde rekening zijn bijgeschreven wordt plaatsing van de links opgeschort en/of geannuleerd. Opdrachtgever is na 30 dagen van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 • 7.6. Opdrachtgever kan virtuele saldotegoeden kopen. Virtuele saldo tegoeden / credits die voortvloeien uit een saldo opwaardering zijn alleen te gebruiken om links, advertorials of andere advertentie vormen mee aan te schaffen. Restitutie van een saldo of een (resterend) deel hiervan is niet mogelijk.
 • 7.6. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Bootkopen.nl voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd.
 • 7.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Bootkopen.nl verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen.
  Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. Bootkopen.nl voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Bootkopen.nl is bij een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van haar verplichting(en) slechts aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Opdrachtgever, die voortvloeit uit de door Bootkopen.nl geleverde Diensten en de betreffende tekortkoming(en). In geen geval zal de vergoeding van schade hoger zijn dan €500,-.
 • 8.2. Opdrachtgever bepaalt zelf op welke wijze zij gebruik maakt van de Diensten. De wijze waarop van de Diensten gebruik wordt gemaakt kan invloed hebben op vindbaarheid van de website op online zoekmachines als Google.nl. Opdrachtgever plaatst daarom geen links van derden (tenzij zij hiertoe gemachtigd is) en vrijwaart Bootkopen.nl volledig voor geleden schade van derden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, eventuele dalingen in zoekopdrachten of sancties van derden.
 • 8.3. Online zoekmachines stellen voorwaarden aan de manier waarop wordt deelgenomen aan linkuitwisselingsprogramma’s, Bootkopen.nl is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde linkbuilding. Indien Opdrachtgever op dermate wijze gebruik maakt van de Diensten die van Bootkopen.nl die in strijd zijn met reglementen van derden is Bootkopen.nl niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Bootkopen.nl schade en aanspraken van derden vanwege ongeoorloofd gebruik, waaronder linkbuilding.
 • 8.4. Bootkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractpartijen.

9. Overmacht

Bootkopen.nl is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop Bootkopen.nl geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is Bootkopen.nl niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10. Duur en beëindiging van de Diensten

 • 10.1. Opdrachtgever voert zelf in binnen welke termijn de links online worden geplaatst. Bij geen opmerkingen hierover zullen links geplaatst worden binnen 5 tot 10 werkdagen.
 • 10.2. Links worden geplaatst, veelal door derden voor permanente duur met uitzondering van de volgende situaties: 
  • a. De (mede-)eigenaar van de website/ pagina zijn pagina opheft.
  • b. De (mede-)eigenaar zijn website/ pagina verkoopt.
  • c. De link bij een derden partij herhaaldelijk als gebroken link aangemerkt word.
  • d. Tot een website/ pagina niet meer bestaat door welke reden dan ook.
 • 10.3. De Diensten worden automatisch beëindigd als er sprake is van een situatie als bedoeld in 10.2 a tot en met d.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

 • 11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Bootkopen.nl in het kader van de Dienst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Bootkopen.nl. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Bootkopen.nl aan de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Dienst een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
 • 11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Bootkopen.nl verstrekt in het kader van de Dienst, blijven berusten bij de Opdrachtgever. Voor zover noodzakelijk voor de levering van de Diensten door Bootkopen.nl verleent de Opdrachtgever aan Bootkopen.nl gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
 • 11.3. Opdrachtgever vrijwaart Bootkopen.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking op het gebruik door Bootkopen.nl van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12. Geheimhouding

 • 12.1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en duur van de Diensten. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Diensten voort.
 • 12.2. Partijen zullen geen vertrouwelijk en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 • 12.3. Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover;
  • a. Een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;
  • b. De informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet;
  • c. Ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie;
  • d. Opdrachtgever in strijd handelt met wet en regelgeving, deze Voorwaarden en/of onrechtmatig handelt. Gegevens kunnen in dat geval aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter interpretatie van Bootkopen.nl.

13. Overige bepalingen

 • 13.1. De inhoud van de Diensten en de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen.
 • 13.2. Bootkopen.nl mag bij de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • 13.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Diensten over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootkopen.nl.
 • 13.4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet. Partijen zullen het strijdige deel vervangen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.
 • 13.5. Geen rechten kunnen worden ontleend aan typ- en spelfouten.

14. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 • 14.1. Op deze Voorwaarden en alle Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2. Geschillen voortvloeiend uit de Diensten en/of de Voorwaarden zullen, indien tussen Bootkopen.nl en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.